Regler og retningslinjer for bruk av HIL Stadion

1. Anlegget

Vågan Kommune er eier og Henningsvær Idrettslag er driver av kunstgressbanen)

Driftskomiteen for kunstgresset administrerer utleie etter gjeldende regler, retningslinjer og avtalen som er inngått med Vågan Kommune

 

2. Åpningstid

Kunstgressbanen holdes åpen i tidsrommet kl 07:00 - 22:30.

Skole og barnehage i Henningsvær disponerer anlegget kl 07:00 - 15:00, mandag – fredag i skoleåret.

Når anlegget ikke er utleid er det tilgjengelig for uorganisert aktivitet.

 

3. Miljø og trivsel

Alle brukere har ansvar for at anlegget forlates i ryddig stand og at utstyr er satt på plass.

Området skal brukes med omtanke og kjærlighet.

Det er ikke tillatt å nyte rusmidler (røyk, snus, alkohol og lignende) på og rundt banen.

Sykler skal plasseres utenfor anlegget.

Tyggegummi, snus og lignende skal ikke spyttes ut på området.

All søppel skal kastes i avfallskurver. Søppel som ligger utover skal plukkes opp og kastes i avfallbeholder. Plukk gjerne opp andres søppel.

Alle som befinner seg på området skal oppføre seg på en høflig og positiv måte, og være hjelpsomme og positive.

Bestilte leietider skal respekteres. Overlat banen til neste lag straks leid tid er avsluttet, og bruk ingen deler av banen i leietida til andre lag uten avtale med laget som er der.

 

4. Det er ikke tillatt å:

Sykle eller kjøre motorkjøretøy på banen.

Klatre i mål –  og fangnett.

Bruke skruknotter.

Benytte utstyr som anlegget ikke er beregnet for eller som kan skade anlegget.

 

5. Dyr / kjeledyr

Dyr (hunder, katter, og lignende) har ingen adgang på kunstgresset.

 

6. Publikum

Foreldre/ foresatt og alle andre oppfordres til å overvære trening, kamp og aktiviteter fra asfaltkanten rundt banen (Ved spill på 5-èr og 7-èr baner kan man bevege seg i avmerkede soner).

 

7. Optimalisering av driften - Målet er mest mulig aktivitet!

For å sikre anlegget en best mulig drift, står det driftskomiteen fritt å omramme, eventuelt avlyse, faste leieforhold til fordel for kamper og andre arrangementer. Henningsvær Idrettslag stiller derfor også kunstgresset til disposisjon for aldre klubber i området. Alle som ønsker å benytte seg av kunstgresset, kontakter driftskomite for bruk av banen.

Leiere av kunstgressbanen holder seg informert om utleieplan som ligger på websidene her.

Dersom leietager ikke skal benytte reservert tid må dette meddeles driftskomiteen straks dette er kjent.

Dersom omramming har skjedd i planen plikter driftskomiteen å informere leietaker ang. omberammingen straks.

Hovedprinsippet er at kamper har prioritet foran trening, Trening har prioritet foran uorganisert aktivitet.

 

8. Organisert aktivitet

Både Driftskomiteen og leietaker plikter å ha en ansvarlig kontaktperson med mobiltelefonnummer for hele leieforholdet.
Leietakers kontaktperson skal påse at alle brukere av anlegget er informert, og følger de gjeldene leiebetingelsene, retningslinjer, pålegg og andre instrukser som er gitt for anlegget.

 

9. Materiell og utstyr

Alt materiell og utstyr som er tenkt benyttet i forbindelse med leieforholdet skal godkjennes av driftskomiteen før det bringes inn i anlegget. Utstyr som åpenbart kan påføre anlegget skade tillates ikke.

Materiell og utstyr som tilhører anlegget må brukes forsiktig og settes på plass etter bruk.

 

10.Skade

Leietaker er økonomisk ansvarlig for enhver skade som i forbindelse med leieforholdet blir påført utstyr og kunstgressbane.

Enhver skade skal umiddelbart meddeles til driftskomiteen uavhengig om skaden oppstår under organisert og/ eller uorganisert aktivitet.

 

11. Reklame

Anleggets faste reklame skal ikke tildekkes eller fjernes. Annen reklame tillates ikke uten at det på forhånd er inngått skriftlig avtale med Henningsvær Idrettslag, driftskomiteen.

 

12. Klargjøring av anlegg

Hvis ikke annet er avtalt, er leietaker ansvarlig for klargjøring av kunstgressbanen til bestemte aktiviteter og arrangementer.

 

13. Ansvar

Ansvaret til utleier begrenser seg til vanlig utleiersansvar i henhold til Norsk lov. Uforutsette hendinger (så som skade ved brann, vannlekkasje, force majeure eller lignende) som forhindrer utleier i å leie ut kunstgressbanen som avtalt, fritar utleier for et hvert økonomisk ansvar overfor leietaker. Utleier er ikke ansvarlig for tap av verdigjenstander. Utleier er fritatt fra alt ansvar for tap av, eller skade på, utstyr som blir gjenglemt eller lagret ved anlegget, eller satt opp i anlegget.

 

14. Utestengelse

Brudd på leiebetingelsene / retningslinjene/ pålegg kan føre til at personer eller grupper blir utestengt fra anlegget for kortere eller lengre tid. Dette avgjøres av Hovedstyret i Henningsvær Idrettslag.

 

15. Driftskomiteen

Består av 4 personer som har ansvar for daglig drift, utleie og vedlikehold etter gjeldende instruks, regler og retningslinjer for anlegget.

Komiteen velges på årsmøtet i Henningsvær Idrettslag hvert år.

Komiteen er ”suveren” i avgjørelser som går på den daglige bruk og utleie av anlegget.

 

© Henningsvær Idrettslag 2022

Innhold som er hentet fra andre kilder blir kreditert, og benyttes med tillatelse.

Idrettsweb for Henningsvær Idrettslag utviklet av LOFOKUS

Til toppen